Privacy Policy

Over het privacy beleid van Sylphar

Sylphar geeft veel om uw privacy. Sylphar verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die over u en uw gebruik van onze diensten wordt verzameld. Sylphar stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sylphar. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door Sylphar worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook legt Sylphar aan u uit op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen en hoe uw gegevens tegen misbruik worden beschermd en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan Sylphar verstrekte persoonsgegevens.

De gegevens die u meedeelt zijn noodzakelijk voor de verwerking en verzending van uw bestellingen en het opmaken van de facturen. Zonder deze gegevens is de bestelling nietig. Door u te registreren op de site, verbindt u zich ertoe eerlijke en waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. Het doorgeven van verkeerde gegevens is in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden op de site.

U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken en te verbeteren, overeenkomstig de Europese wetten. U kunt op elk moment een aanvraag indienen bij Sylphar om na te gaan over welke gegevens Sylphar beschikt met betrekking tot u. U kunt deze gegevens op elk moment wijzigen.

Als u vragen heeft over het privacy beleid van Sylphar kunt u contact opnemen met Sylphar haar contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van het privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze Sylphar uw gegevens verwerkt, waar Sylphar deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken Sylphar gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting - Sylphar en gerelateerde websites

Sylphar neemt webhosting- en e-maildiensten af van Combell. Combell verwerkt persoonsgegevens namens Sylphar en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij Sylphar plaatst, is het haar taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Sylphar maakt gebruik van de diensten van door Sylphar aangeduide koeriers voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Sylphar uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met deze koeriers. De koeriers gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de koeriers onderaannemers inschakelen, stellen deze uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Sylphar gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Sylphar gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met Sylphar deelt en Sylphar gebruikt deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vraagt Sylphar u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige, administratieve en logistieke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Sylphar of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Sylphar op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Sylphar gedwongen uw gegevens te delen, maar Sylphar zal zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Sylphar bewaart uw gegevens zolang u klant bent. Dit betekent dat Sylphar uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van haar diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij Sylphar aangeeft, zal dit tevens opgevat worden als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Sylphar facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Sylphar dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die Sylphar naar aanleiding van uw opdracht heeft vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Sylphar worden verwerkt. Sylphar legt u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuurt Sylphar om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij haar reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Sylphar u vragen zich te legitimeren. Sylphar houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Sylphar geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de gegevensindeling die Sylphar binnen haar systemen hanteert.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie als u vermoedt dat Sylphar uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die Sylphar verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Sylphar haar contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Sylphar u op het bij haar bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Sylphar deze gegevens heeft opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die Sylphar verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Sylphar haar contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Sylphar u op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die Sylphar verwerkt of laat verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Sylphar haar contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Sylphar u op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die Sylphar verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Sylphar haar contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Sylphar u op het bij haar bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die Sylphar heeft verwerkt of in opdracht van Sylphar door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Sylphar in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Sylphar. Als u bezwaar maakt, zal Sylphar onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal Sylphar afschriften en/of kopieën van gegevens die Sylphar verwerkt of laat verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Volgens de wet heeft u bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Sylphar zal dus nooit uw gegevens op de voorgenoemde twee manieren verwerken. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met Sylphar haar contactpersoon voor privacy zaken.

Wijzigingen in het privacy beleid

Sylphar behoudt te allen tijde het recht haar privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Sylphar reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt Sylphar u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Sylphar nv
Xavier De Cocklaan 42, 9831 Deurle
België

T +32 (0)9/321 70 80
E [email protected]

Remescar staat voor Instant Corrective Skincare. Remescar biedt producten aan voor mensen die wallen onder ogen willen wegwerken, donkere kringen onder ogen verminderen, rimpels verminderen, hangende oogleden liften of grove poriën verkleinen. Daarnaast zijn de routineproducten van Remescar geschikt als dagelijkse verzorging ter ondersteuning van de instant producten én voor een stralende en gezonde huid op lange termijn.

©Remescar 2024
made by